Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kantin İhale Duyurusu

                                                                                                         

İHALE İLANI

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK  KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1.        İDAREYE AİT BİLGİLER;

               Adresi                                    : Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı, 61335 – Akçaabat-Trabzon

               Telefonu ve Dahili                 : 0462 455 10 53

               Elektronik Posta Adresi       : sks@trabzon.edu.tr

 

2.      İHALEYE AİT BİLGİLER;

İşin Niteliği                             : Kiralama

İşin Yapılacağı Yer                 : Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü

İşe Başlama Tarihi                 : Yer Teslimi Tarihi

İhalenin Yapılacağı Yer          : Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu

İhale Tarih ve Günü               : 10.11.2023 (Cuma Günü)

İhale Usulü                             : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü

 

3.  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

1-Aşağıda niteliği, alanı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, kiralama süresi, ihale günü ve saati belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

2-İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Üniversitemiz Rektörlük İhale Salonunda yapılacaktır.

 

3-İhale dokümanları, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere işin adını Trabzon Üniversitesi Ziraat Bankası Söğütlü Şubesi nezdinde bulunanTR22 0001 0026 4185 7447 1050 09 İBAN nolu hesabına 250,00 TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

 

4-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

 

5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

4.   İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

 

1-Kanuni ikametgâh sahibi olmak (İstekli gerçek kişi ise, Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet uygulaması üzerinden alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgilerini gösterir belge; tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge),

 

2-Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazısı,

 

3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İhaleye katılan istekli tüzel kişi ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına aitolacaktır.),

 

4-Adli Sicil kaydı Belgesi (ilan tarihi ile ihale tarihi arasında alınmış olan) (İstekli gerçek kişi ise, Savcılıktan veya E-Devlet uygulaması üzerinden alınmış belge; İstekli tüzel kişi ise, bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

 

5-İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi; tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesi.

 

6-İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin vekâletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

 

7-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

 

8-Geçici teminat yatırıldığına dair belge. (Geçici nakit teminat tutarının Trabzon Üniversitesi Ziraat Bankası Söğütlü Şubesi nezdinde bulunan TR22 0001 0026 4185 7447 1050 09 İBAN nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminatmektubu).

 

9-İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %3’u oranında Geçici Teminat yatıracaklardır.

 

10-İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 250,00TL)

 

11-İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi veya 3308 Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş ustalık belgesi veya kalfalık belgesi veya Kiralanacak yerin işletmesi konusunda veya benzer işi en az üç (3) yıl yapmış olduğunu kanıtlar belge. İsteklinin şirket olması durumunda da bu belgelerden birine sahip olması, sahip değil ise sahip olan kişi ile noterden iş sözleşmesi yaparak yanında çalıştırıyor olması gerekmektedir. (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin herhangi biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)

 

12-İhale ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu yoktur ve Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına ilişkin belge. 

13- Teklif Mektubu (İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.)

 

 

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerden noter onaylı istenenleri notere onaylatıp, diğer belgelerin ise aslını teklif dosyasında sunmak zorundadır. Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışıbırakılır.

 

 

SıraNo

 

 

İşin Adı

Kiralama Süresi (Yıl)

 

 

Alanı (m2)

Muhammen Bedeli (TL) (KDV Hariç) (1 Yıllık)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

(%3)

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

 

  1

Söğütlü Yerleşkesi F blok Bodrum Katı  (KANTİN 1) Kantin ve Kafeterya Alanı Kiralaması

 

           3

Açık

Kapalı

 

224.400,00

 

6.732,00

 

10.11.2023

 

14:00

315,29

420,10

  

    2

Söğütlü Yerleşkesi A Blok Arkası  (KANTİN 2) Kantin ve Kafeterya Alanı Kiralaması

   

           3

Açık

Kapalı

     

      320.400,00

 

9.612,00

 

10.11.2023

 

15:00

762,44

597,99

 

İLAN OLUNUR

Menüyü Kapat